COVID-19

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-09022021–213-pro-vnesennja-zmin-do-dorozhnoi-karti-z-vprovadzhennja-vakcini-vid-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-i-provedennja-masovoi-vakcinacii-u-vidpovid#

https://moz.gov.ua/uploads/5/28666-dn_213_09_02_2021_dod.pdf

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

Нормативно-правова база – https://covid19.gov.ua/ofitsiini-rishennia

Як захистити себе та рідних https://covid19.gov.ua/yak-zakhystyty-sebe-ta-ridnykh

Презентація COVID-19: Безпека і здоров’я у часи пандемії – що робити на робочих місцях

Коронавірусна інфекція COVID-19